ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày 23/6/2016, Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 7 tại trụ sở UBND phường Khương Thượng