Tin tức hoạt động chung của Phường Tin tức hoạt động chung của Phường

Sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Quận Đống Đa
Ngày đăng 27/03/2024 | 16:48  | Lượt xem: 66

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Ngày 25/3/2024 UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 I. VỀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, quận Đống Đa có tổng số 21 phường:   diện tích tự nhiên là 9,94 km2; quy mô dân số (gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) 315.441 người. Giai đoạn 2023 – 2025, sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC quận Đống Đa còn 17 phường. Có 10 phường phải tiến hành việc sắp xếp theo hướng:  Nhập, chia tách 10 phường thành 06 phường, giảm 04 phường, cụ thể:

            1. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khâm Thiên (có diện tích tự nhiên là 0,18 km2, đạt 3,27% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.918 người, đạt 59,45% so với tiêu chuẩn) và phường Trung Phụng (có diện tích tự nhiên là 0,24 km2, đạt 4,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 13.283 người, đạt 88,55% so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Khâm Thiên.

          2. Lấy tim đường Tây Sơn làm điểm phân chia. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở (có diện tích tự nhiên là 0,09 km2, đạt 1,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 2.476 người, đạt 16,51% so với tiêu chuẩn) vào phường Khương Thượng (có diện tích tự nhiên là 0,34 km2, đạt 6,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 13.251 người, đạt 88,34% so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Khương Thượng.

          3. Lấy tim đường Tây Sơn làm điểm phân chia. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở (có diện tích tự nhiên là 0,14 km2, đạt 2,55% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.645 người, đạt 30,97% so với tiêu chuẩn) vào phường Thịnh Quang (có diện tích tự nhiên là 0,45 km2, đạt 8,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 15.948 người, đạt 106,32% so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Thịnh Quang.

        4. Lấy điểm giao cắt giữa sông Lừ và phố Phạm Ngọc Thạch làm điểm phân chia. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự ( diện tích tự nhiên là 0,17 km2, đạt 3,09% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.924 người, đạt 32,83% so với tiêu chuẩn) vào phường Phương Liên (có diện tích tự nhiên là 0,44 km2, đạt 8,00% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.920 người, đạt 99,47% so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Phương Liên – Trung Tự.

          5. Lấy điểm giao cắt giữa sông Lừ và phố Phạm Ngọc Thạch làm điểm phân chia. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự (có diện tích tự nhiên là 0,25 km2, đạt 4,55% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.241 người, đạt 48,27% so với tiêu chuẩn) vào phường Kim Liên (có diện tích tự nhiên là 0,34 km2, đạt 6,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.466 người, đạt 96,44% so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Kim Liên.

            6. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quốc Tử Giám (có diện tích tự nhiên là 0,19 km2, đạt 3,45% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.810 người, đạt 52,07 % so với tiêu chuẩn) và phường Văn Miếu (có diện tích tự nhiên là 0,29 km2, đạt 5,27% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 9.393 người, đạt 62,62 % so với tiêu chuẩn). Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

          II. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP ĐVHC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

          1. Ngày 07/3/2024, UBND Quận phối hợp với đơn vị tư vấn của Thành phố (do Sở Nội vụ tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị xây dựng Đề án cho các quận, huyện, thị xã và Thành phố) xây dựng hồ sơ, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp

          2. UBND phường thuộc diện sắp xếp tổ chức niêm yết danh sách cử tri từ ngày 25/2/2024; hoàn thành trước ngày 26/3/2024.

          3. UBND Quận xây dựng báo cáo Thường trực quận ủy và Ban Thường vụ quận ủy về Đề án sắp xếp ĐVHC Trước ngày 31/3/2024.

          4. UBND các phường thuộc diện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn   về Đề án sắp xếp ĐVHC từ ngày 30/3/2024 đến ngày 02/4/2024.

          5. UBND các phường thuộc diện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến cử tri; báo cáo  BCH đảng bộ phường và UBND quận về Đề án sắp xếp ĐVHC trước ngày 05/4/2024;

          6.  HĐND Quận xem xét, tổ chức kỳ họp, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC trên địa bàn trước ngày 10/4/2024

          7. UBND Quận báo cáo Thành phố, Sở Nội vụ văn bản, hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC. Sau khi Thường trực, BTV Thành ủy đồng ý về chủ trương, phê duyệt Đề án; HĐND Thành phố họp, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC. UBND Quận có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/5/2024.

          8. Hoàn thiện hồ sơ, đề án sắp xếp ĐVHC, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/5/2024.